Clipper's salgs- og leveringsbetingelser

For erhvervsdrivende 

Clipper A/S (i det følgende kaldet Clipper) sælger udelukkende til erhvervsdrivende. Clippers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ordremodtagelse

Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure, for lavt indsalg og svigt fra råvareleverandører m.m.

 

Ordrer på NOS varer leveres fra dag til dag. Endelig aftale om levering er derfor indgået, når Clipper modtager ordren. Ved ordrer med længere leveringstid er aftale om levering først indgået, når Clipper har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Kunden er berettiget til at annullere en ordre i op til 8 dage efter afgivelsen af ordren. Clipper er berettiget til at afvise en ordre helt frem til leveringstidspunktet, når der er et for lavt indsalg af det pågældende dessin eller når der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.

Tilbud

Et af Clipper afgivet tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført.

Leveringsbetingelser

Alle varer leveres i overensstemmelse med ICC's Incoterms 2010 Ex Works-klausul, medmindre anden konkret aftale fremgår af ordrebekræftelsen.

Leveringstid, forsinkelse

Clipper forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfristen i indtil 14 dage. Hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure er Clipper berettiget til at udskyde leveringen.

 

Såfremt kunden er i restance med betaling for tidligere leverancer er Clipper berettiget til efter eget valg at udskyde leveringen af en ordre eller at annullere ordren, uden i den anledning at være forpligtet til at erstatte eventuelle dokumenterede tab som følge heraf. Køber er ikke berettiget til at annullere ordren.

Priser

I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver art samt pludselige valutaudsving. Såfremt Clipper ønsker at påberåbe sig sådanne ændringer, skal der hurtigst muligt og inden 21 dage efter begivenheden er indtruffet gives meddelelse herom til kunden.

Betaling, renteberegning

Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 2,0% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso/inkassobureau, skal kunden afholde inkassoomkostninger.

Ejendomsforbehold

De leverede varer forbliver Clipper's ejendom, indtil betalingen er erlagt fuldt ud.

 

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. er Clippers ejendom og må ikke kopieres eller afsløres til tredjepart uden forudgående accept fra Clipper. De leverede produkter må ikke fremstilles, efterlignes eller på anden måde overføres til tredjemand med dette formål for øje.

Reklamation

Reklamation skal ske senest 8 dage efter varens modtagelse. Reklamation for dellevering berettiger ikke til at annullere restordren. Reklamation ved ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. Reklamation skal i alle tilfælde ske inden 1 år fra leveringsdato. Mængdemæssige afvigelser på op til 5% (min. 1 stk. pr. størrelse) kan ikke betragtes som en mangel.

 

Clipper skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres. En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består. Clipper er berettiget til efter eget valg at udbedre mangler ved varerne eller at omlevere.

Ansvarsfrihed (force majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

 

Hvis nogle af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens opfyldelse, vedvarer i 2 måneder har begge parter ret til at hæve aftalen.

Salgsadresse

Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med Clipper sælges på købers sædvanlige detailudsalgssted.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist skal afgøres ved Herning Byret efter danske retsregler.

Tyskland

Ved levering i Tyskland gælder i stedet "Einheitsbedinggungen der deutschen  Bekleidungsindustrie 2015".